Thursday, June 12, 2008

RENCANA UNTUK ANDA...........

Rencana & Nota
Terdapat banyak rencana tentang ilmu pendidikan khasnya pedagogi, kemahiran berfikir, pembelajaran masteri dan penilaian yang diterbitkan dalam bentuk bercetak. Malangnya tidak banyak orang berpeluang membacanya kerana edaran yang terhad.
Segmen ini cuba menyediakan rencana-rencana yang dianggap berguna untuk para pendidik. Selain itu, nota ringkas tentang tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ilmu pendidikan juga disediakan untuk rujukan.
Antara rencana-rencana yang disediakan telah diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan.
Tajuk-tajuk Rencana
Perbincangan 1-2-4 (1988)
Pendekatan, Strategi, Kaedah Dan Teknik? (1989)
Analisa Kreatif Kemahiran Mencetuskan Idea (1994)
Siri Panduan ke Arah Pembelajaran Masteri (PPK, 1997)
Konsep dan Cara Melaksanakan Pembelajaran Masteri
Penentuan Hasil Pembelajaran
Pengajaran dan Pembelajaran ke Arah Pembelajaran Masteri
Pelbagai Kecerdasan dan Kemahiran Berfikir
Kemahiran Belajar dalam Pembelajaran Masteri
Perkara Lain yang Perlu Diserap dalam Pembelajaran Masteri
Penilaian Dalam Pembelajaran Masteri
Pemulihan dan Pengayaan dalam Pembelajaran Masteri
Isu-isu Penyelidikan Yang Baik Dan Beretika (1998)
Perbezaan Pembelajaran Kolaboratif & Pembelajaran Koperatif (1999)
Kecerdasan Emosi (Poh, 1999)
Kajian (Penyelidikan) Tindakan
Pengertian
Panduan
Penggunaan Grid Repertori dalam Refleksi Praktikum
Tajuk-tajuk Nota
Pembelajaran Koperatif
Kaedah Pembelajaran Koperatif (BPG, 1995)
Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif
Refleksi: Kemahiran Sosial Dalam Kumpulan Koperatif
Struktur Pembelajaran Koperatif
Persemukaan / Showdown
Pasport Parafrasa
Struktur-struktur Interaksi Koperatif
Konstruktivisme
Teori Konstruktivisme (BPG, 1995)
Model Konstruktivisme 5-Fasa (BPG, 1995)
Adakah Anda Mempraktikkan Pendekatan Konstruktivisme? (BPG, 1995)
Prinsip-prinsip Konstruktivisme
Ciri-ciri Pengajaran & Pembelajaran Konstruktivisme
Perbezaan Instruksi: Behaviorisme, Kognitivisme & Konstruktivisme
Perbezaan Proses Pembelajaran: Behaviourisme, Kognitivisme & Konstruktivisme
Ciri-ciri Portfolio Yang Berkualiti (BPG & MPPPP, 1997)
Menu Pelbagai Kecerdasan
Kesilapan2 Utama dalam Desain Web
Senarai Semak Pemajuan Laman Web
Senarai Semak Belia Yang Berpotensi Bertindak Secara Ganas
EQ Dalam Bilik Darjah
Sepuluh Tabiat Orang Yang BerEQ Tinggi
Teori Andragogi - Knowles
Paras-paras Pemprosesan - F.Craik & R.Lockhart
Pembelajaran Eksperiensial - C. Rogers
Desain Pembelajaran Konteksual
Strategi P&P Pembelajaran Konteksual - R.E.A.C.T.
Senarai Semak P&P Konteksual
Hubungan Gaya Pembelajaran dengan Taksonomi Bloom
Gaya Konkrit-Sekuens
Gaya Abstrak-Sekuens
Gaya Abstrak-Rambang
Gaya Konkrit-Rambang
Panduan Menilai Pemikiran
Piawaian Intelek Sejagat
Ciri-ciri Pemikir Kritis
Motivasi Dalam Desain Instruksi
Rubik Pemarkatan Pemikiran Kritis Holistik
Senarai Semak Fasilitator
Senarai Semak: Refleksi Pengajaran
Banding & Beza Di Antara Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Kolaboratif
Rubik Kolaborasi
Refleksi – Masalah Murid Semasa Praktikum Fasa I
Peranan Kes Kajian Dalam Pendidikan Guru
Log Pembelajaran
Jenis-jenis Jurnal
11 Teknik Memperbaiki Disiplin Bilik Darjah
Gaya-gaya Resolusi Konflik (Thomas-Kilmann)
'Siapa' dan 'Mengapa' Dalam Pengajaran Pemulihan
Perbezaan Pembelajaran Tradisional dan Pembelajaran Berdikari-Reflektif
Pemikiran Reflektif Mengikut Dewey (1933)
Model Penalaran Pedagogi Shulman
Grid Repertori
Carta Aliran Pembinaan Grid Repertori
Panduan Menduduki Ujian Terbuka (Open Book Test)
Buku Kerja Pembelajaran Koperatif (Kagan) pdf
Draf Logo Maktab Perguruan Tawau, Sabah
Psikologi (Nota BPG untuk KPLI SR) pdf
Pedagogi (Nota PBG untuk KPLI SR) pdf
Profesionalisme Guru (Nota PBG untuk KPLI SR) pdf

No comments: