Monday, June 9, 2008

penyelia yang efektif

Tugas menyelia pada hari ini semakin bertambah kompleks dan mencabar.
Penyelia pada hari ini tidak lagi dianggap sebagai "boss" tetapi sebagai ketua yang memainkan peranan mewujudkan suatu suasana harmoni dan saling hormat-menghormati.

Selain perlu menguasai kemahiran teknikal.

mereka juga perlu mampu mengimbangi aspek-aspek kemahiran teknikal, mentadbir dan perhubungan manusia.

Kekurangan kemahiran di kalangan penyelia dalam aspek-aspek tersebut akan menjejaskan kelicinan jentera dan produktiviti organisasi pada keseluruhannya.

Oleh itu, adalah amat penting setiap penyelia dilengkapkan dengan pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran-kemahiran berkaitan kepimpinan, pengurusan, komunikasi, dan penyeliaan supaya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab dengan lebih yakin dan berkesan lagi.

Leadership & Team Building

Developing A Strong Teamwork Culture within Your Organisation

Membina Budaya Kerja Berpasukan Cemerlang

Leadership, Motivation & Supervisory Skills

Kepimpinan, Motivasi & Penyeliaan Berkesan

Effective Time Management

Effective Stress Management

Effective Conflict Management

More Courses

Objektif - Faedah Program Selepas mengikuti kursus Kepimpinan, Motivasi & Penyeliaan Berkesan ini dengan jayanya, para peserta akan dapat meningkatkan:
Pengetahuan mereka tentang prinsip-prinsip dan proses-proses pengurusan serta peranan-peranan dan fungsi-fungsi seorang penyelia.

Kefahaman tentang kualiti-kualiti seorang pemimpin atau penyelia yang gemilang.

Kemahiran mereka dalam aspek perhubungan manusia untuk menjalinkan perhubungan yang harmoni serta sokongan dan kerjasama daripada subordinat mereka.

Kemahiran dalam aspek-aspek delegasi, menunjuk-ajar serta mendorong dan memotivasi pekerja.

Kemahiran dalam aspek membentuk dan mengendali pasukan dengan berkesan.

Pengetahuan serta kemahiran mereka dalam membuat keputusan menyelesaikan masalah.

Kemahiran mereka mengurus masa dan mengendalikan tekanan-tekanan di tempat kerja.

Topik-Topik Utama

PENGENALAN - PENYELIAAN, KEPIMPINAN & PROSES PENGURUSAN

KEPIMPINAN & KEMAHIRAN MEMIMPIN

KOMUNIKASI INTERPERSONAL & PERHUBUNGAN MANUSIA

MEMIMPIN & MENGURUS PASUKAN DENGAN CEMERLANG

MENUNJUK AJAR UNTUK MENCAPAI PRESTASI YANG BERKUALITI TINGGI

MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENYELESAI MASALAH DENGAN KREATIF

MENANGANI KONFLIK, KETIDAKPUASHATIAN & MENDISIPLINKAN PEKERJA

MEMOTIVASI & MENDORONG PEKERJA

MENGURUS MASA, DELEGASI & MENGENDALI STRES DENGAN BERKESAN

No comments: