Tuesday, June 22, 2010

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU ( RPI )

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU ( RPI )

1. DEFINISI DAN KONSEP

Rancangan Pendidikan Individu adalah satu dokumen bertulis: ianya dirancang untuk seseorang murid. Ia juga dibentuk bertujuan mendokumentasikan segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran serta perkhidmatan yang disediakan.

“RPI merupakan satu perjanjian bertulis di antara ibu bapa dan pihak sekolah tentang keperluan-keperluan kanak-kanak dan cara bagaimana keperluan-keperluan tersebut dipenuhi. Dari segi perlaksanaan, RPI adalah sebuah kontrak tentang perkhidmatan-perkhidmatan yang perlu disediakan untuk seseorang murid tersebut"
( Daniel P. Hallahan dan James M. Kauffman,1977)

Ini menunjukkan bahawa RPI berfungsi sebagai satu alat instrumen untuk menentukan kerjasama dan kolaborasi antara sekolah, ibu bapa, murid itu sendiri dan jika perlu dengan pegawai pendidikan daerah, individu dan agensi atau khidmat sokongan lain.
“ RPI” ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin dan direka untuk memenuhi keperluan-keperluan individu murid kurang upaya”
( William N. Bender, 1995 )
RPI penyataan ringkas mengenai :
a. Tahap prestasi seseorang murid
b. Perancangan yang merangkumi aspek akademik dan bukan akademik
c. Matlamat tahunan yang boleh dicapai oleh murid
d. Maklumat yang mengandungi satu siri objektif yang boleh diukur bagi setiap matlamat yang dikenalpasti
e. Objektif, prosedur dan urutan penilaian bagi menentukan pencapaian
f. Satu huraian berhubung dengan perkhidmatan yang diperlukan oleh murid
g. Perancangan jangka masa dan tarikh perkhidmatan yang dapat disediakan untuk murid
h. Satu perancangan dan persediaan untuk membantu murid berkeperluan khas menghadapi alam sekitar

- RPI adalah rancangan program penilaian berterusan untuk seseorang murid dan sebagai teras perancangan pendidikan dalam program pendidikan khas.

ELEMEN-ELEMEN RPI
1. Kerjasama
2. Berkongsi Maklumat
3. Keputusam Bersama
4. Kebolehpercayaan
5. Dokumentasi
6. Proses dan Hasil
· Merujuk pihak yang terbabit
· Mengumpul maklumat
· Mengadakan mesyuarat
· Membina rancangan bertulis
· Menjalankan apa yang dirancang
· Menilai pembelajaran yang telah dijalankan

CIRI-CIRI RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
1. Komprehensif
2. Spesifik
3. Mengikut urutan
4. Bersesuaian dan realistik
5. Mudah difahami
6. Digubal semula

PERANAN DAN SUMBANGAN AJK RPI
1. Pihak Pentadbiran Sekolah
2. Ibu bapa
3. Guru Pendidikan Khas
4. Kumpulan Pelbagai DisiplinKEPENTINGAN RPI
1. Murid
2. Guru-guru
3. Ibu Bapa
4. Agensi Yang Berkaitan
5. Semua Yang Terlibat

PENYEDIAAN RPI
1. Rujukan Pihak Yang Terlibat
2. Pengumpulan Data
3. Mesyuarat
4. Pelaksanaan
5. Penilaian

AGENDA MESYUARAT AJK RPI
a. Pengenalan dan agenda mesyuarat – peranan pengerusi dan ahli
b. Mengkaji kekuatan dan keperluan pembelajaran –
c. Pembentukan Matlamat dan Objektif
d. Keputusan untuk mendapat resos
e. Penulisan rancangan pengajaran

PENULISAN RPI
Mengandungi:-
· Nama AJK
· Matlamat
· Pencapaian Murid
· Objektif
· Prosedur dan kriteria penilaian
· Strategi pengajaran
· Resos
· Orang yang bertanggungjawab
· Inklusif
· Catatan

MATLAMAT
Matlamat ialah objektif jangka panjang yang menyatakan kemampuan secara umum apa yang akanberlaku kepada murid.
Perkara-perkara yang perlu ialah :-
· Bersifat positif
· Kekuatan murid
· Tidak terhad kepada murid itu sajaOBJEKTIF
Ialah pencapaian yang akan dicapai oleh murid dalam jangka masa pendek yang mana kemahiran akan membantu mencapai matlamat.
· Objektif tingkahlaku
· Objektif pengajaran dan pembelajaran

No comments: