Friday, October 14, 2011

11 panel penilai pdk daerah

11. panel penilai pdk daerah

11.1 definisi panel penilai

satu panel yang diwujudkan di setiap daerah bagi menilai prestasi dan kemajuan OKU dari aspek pemulihan, latihan, pendidikan, pembangunan dan penempatan pekerjaan untuk kepentingan dan perkembangan masa hadapan mereka

11.2 keahlian panel penilai pdk

(i) pengwrusi : PKMD
(ii) setiausaha: penyelaras pdk daerah
(iii) ahli panel
a. pegawai kesihatan daerah
b. pegawai pelajaran daerah
c. pgawai tenaga erja daerah jika ada
d. mana2 pihak / agensi yang berkaitan seperti jurupulih anggota / carakerja / pertuturan

(iv) pihak yang perlu hadir
a. OKU yang dinilai
b. pengerusi PDK (jika berkaitan)
c. petugas-petugas PDK jika berkaitan
d. ibu bapa / penjaga OKU jika berkaitan

11.3 tugas dan tanggungjawab panel penilai pdk
(i) menilai kemajuan OKU
(ii) mencadangkan program pemulihan yang bersesuaian dengan OKU mengikut keupayaan mereka.
(iii) mencadangkan penempatan ke sekolah / institusi latihan/pemulihan/pekerjaan mengikut kesesuaian OKU

11.4 tatacara perlaksanaan mesyuarat panel penilai
(i) pengerusi menetapkan tarikh dan tempat mesyuarat yang bersesuaian dan bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
(ii) setiausaha mengedarkan surat jemputan kepada ahli mesyuarat rujuk surat JKM PDK -17
(iii) setiausaha mendapatkan laporan penilaian kemajuan OKU yang dinilai
(iv) setiausaha menyediakan laporan panel penilai dan mengemukakan kepada Jawatankuasa PDK berkaitan untuk tindakan.

No comments: