Thursday, November 17, 2011

Teori-teori Pembangunan Sumber Manusia


Teori-teori Pembangunan Sumber Manusia

Grid Penguruan Blake dan Mouton
Sistem Likert
Teori Z Ouchi
Teori Argyris

Teori ini diperkenalkan pada 1964 bertujuan menerangkan huraian gaya kepimpinan pengurus untuk tujuan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan organisasi.

Pengurus yang efisyen:

Tumpu kepada pekerja (Teori Hubungan Kemanusiaan)
Tumpu kepada produktiviti (Teori Pengurusan Klasikal dan Saintifik)

Grid kepimpinan utk menerangkan gaya kepimpinan. LIMA jenis gaya pengurusan:
Pengurusan Lemah (Impoverished Management)
Pengurusan Kelab Riadah (Country Club Management)
Authority-Compliance
Pengurusan Pasukan (Team Management)
Pengurusan Pertengahan (Mid-of-the-Road Management)

Authority Compliance (9,1)
Classical theory
Country Club (1,9)
Informal grapevine
Impoverished (1,1)
Laissez-faire
Middle-of-the-Road (5,5)
Compromise (carrot & stick)
Team (9,9)
Human Resources Approach
Promote the conditions that integrate creativity, high productivity, and high morale through concerted team action

Likert’s System of Management

Exploitive Autocratic

Benevolent Autocratic

Consultative

Participative Team


Perbezaan keempat-empat sistem ada dari aspek motivasi, komunikasi, pembuatan keputusan, penyediaan maklumat, kawalan, struktur pengaruh dan persepsi.
Kajian Likert mendapati kebanyakan organisasi mengamalkan sistem 4 ( Pembabitan Organisasi/ Participative Team)
Ciri-ciri sistem 4:
Terdapat hubungan saling membantu ketua dan pekerja bawahan.
Proses pembuatan keputusan adalah secara kolektif.
Ahli organisasi juga merupakan ahli unit dalam organisasi.
Organisasi mempunyai matlamat pencapaian tinggi.

Teori Z Ouchi
Teori alternatif kepada Teori X dan Y dan teori ini adalah berdasarkan corak pengurusan Jepun.
Teori Z lebih mengutamakan pembentukan dan penyuburan sumber manusia dalam organisasi.
Teori Argyris
Menekankan peranan individu dalam organisasi. Menyokong komunikasi terbuka dalam organisasi dan penglibatan dlm membuat keputusan.

Implikasi Teori-teori Sumber Manusia terhadap Komunikasi

Kandungan Komunikasi Berkaitan tugas, sosial dan inovasi
Arah Komunikasi Pelbagai arah dan antara kumpulan
Saluran Komunikasi Semua saluran
Gaya komunikasi Formal dan tidak formal

Kesimpulan

Pendekatan Sumber Manusia dalam pengurusan adalah kesan kelemahan Teori Hubungan Kemanusiaan.
Prinsip-prinsip Sumber Manusia dapat dibentuk dalam organisasi menerusi partisipasi, proses pembuatan keputusan, daya inovasi. Ini jelas menerusi teori Grid Pengurusan Blake dan Mouton, Sistem Likert 4, Teori Z Ouchi dan Teori Argyris.
Terdapat sifat kepelbagaian dalam komunikasi dalam organisasi sumber manusia.

Teori Sistem
Ludwig Von Bertalanffy
Merujuk kepada organisasi sebagai mempunyai TIGA komponen:
Susunan Hierarki (Hierarchical Ordering)
Pembentukan organisasi menyerupai satu sistem yang kompleks seperti sistem biologi tubuh manusia. Di dalam sistem tersebut terdapat sub-sistem yang membantu proses pengorganisasian.
Saling Bergantung dan Memerlukan (Interdependence)
Satu sistem yang besar memerlukan sub-sistem yang kecil untuk beroperasi.
Keterbukaan (Permeability)
Organisasidiandaikan sebagai organism hidup yang memerlukan elemen luar untuk beroperasi. Elemen keterbukaan menyebabkan organisasi menerima inovasi luar.

Proses Sistem
Sistem diterjemahkan menerusi proses input-throughput-output.
“inputs” adalah bahan atau maklumat persekitaran luar yang masuk ke dalam organisasi menerusi elemen keterbukaan.
Menerusi proses transformasi aktiviti “throughput” berlaku dan menghasilkan “output”.
Sistem mentransformasikan output kepada environment luar
e.g.
Kilang Perabut  perabut  public
Bahan mentah “ input”
“throughput”
“output”

Ciri-ciri Sistem

Holistik -- Sistem diterangkan sebagai menyeluruh/ besar. Sesuatu sistem itu bersifat holistik kerana setiap anggota sistem bergantung antara satu dengan yang lain. Organisasi juga akan kukuh apabila terdapat amalan berkerja bersama.
Equifinality -- Untuk mencapai sesuatu matlamat itu banyak cara yang boleh dilakukan. Pelbagai cara tersebut akan dilakukan untuk tujuan pencapaian metlamat organisasi.

Entropi Negatif -- Kecenderungan sistem yang mengamalkan dasar tertutup untuk mengalami kemusnahan. Sistem yang mengamalkan dasar terbuka mampu menghalang kemusnahan.
Kepelbagaian Keperluan -- Kepelbagaian kaedah untuk mengawal pelbagai cabaran yang mungkin muncul daripada persekitaran sistem.

Teori Sistem Sibernetiks -- dikembangkan oleh Norbert Wiener 1948 – 1954. Fokus kepada penerangan bagaimana satu sistem berupaya mencapai keseimbangan atau homeostasis kerana kewujudan pelbagai komponen yang saling berkait. Sistem Sibernertiks mementingkan tindak balas dalam memastikan keupayaan untuk berfungsi.


Teori Maklumat -- Teori yang menekankan kepentingan maklumat dalam organisasi. Pertukaran maklumat merupakan keperluan kepada organisasi

Teori Budaya Organisasi
Fokus terhadap apakah itu organisasi? Apakah yang dipunyai oleh organisasi.
Empat komponen budaya kukuh:
Nilai
Wira (Heroes)
Upacara dan Amalan (Rituals)
Jaringan Budaya


Budaya Organisasi adalah kompleks
Budaya organisasi diterjemahkan menerusi upacara, peraturan komunikasi, “cerita”, kepercayaan, simbol.
Kemunculan Budaya Organisasi adalah hasil interaksi ahli dalam organisasi. Walau bagaimanapun tidak wujud satu Budaya Organisasi yang unggul.


Budaya organisasi mempunyai kesan terhadap bentuk dan struktur organisasi. Menerusi kajian berbentuk deskriptif pengkaji akan dapat memahami budaya organisasi dan mengenali organisasi tersebut.
Budaya penting terhadap mengarahkan kejayaan organisasi.

No comments: