Sunday, April 10, 2011

PANDUAN MENGISI BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR ...DPD USM

1.0 Matlamat Buku Persediaan Mengajar

Buku Rancangan Pengajaran mesti dimiliki oleh setiap guru sekolah, seperti yang
termaktub dalam undang-undang sekolah (Kursus Pelajaran) 1956. Matlamat utama
Buku Persediaan Mengajar adalah untuk:

1.1

1.2 Pelatih/Pelajar
a.mencatatkan segala butir tentang diri, mata pelajaran dan kelas yang
diajar;
b.mencatatkan segala perancangan yang berkaitan sewaktu menjalankan
pekerjaan harian;
c.menunjukkan pada setiap masa, perkara yang telah disempurnakan
dan sukatan yang perlu diajarkan; dan
d.merekodkan kemajuan pelajar-pelajar bagi pelbagai mata pelajaran
di dalam sesuatu kelas.

Penyelia dan Guru Pembimbing
a.menyemak perancangan dan kerja-kerja pelatih/pelajar;
b.membimbing, menasihat dan memberi cadangan kepada pelatih/pelajar dalam masalah pengajaran di sekolah; dan
c.menilai kebolehan pelatih membuat rancangan pengajaran

2.0 Butir-Butir Dalam Buku Persediaan Mengajar

2.1 Butir-Butir Peribadi Pelatih/Pelajar
Ruangan ini perlu diisikan dengan butir-butir peribadi pelatih/pelajar dengan
lengkap.


2.2 Takwim Sekolah
Ruangan ini perlu diisikan dengan segala aktiviti yang telah dirancang oleh
pihak berkenaan seperti penggal sekolah, cuti dan lain-lain. Lazimnya takwim
sekolah yang sudah dicetak ditampal pada ruang tersebut.


2.3 Jadual Waktu
Isikan mata pelajaran dan waktu yang telah diperuntukkan oleh Pengetua.
Jadual waktu hendaklah dikemaskinikan.

2.4 Buku-Buku Rujukan Guru
Tuliskan nama, harga, nama pengarang, penerbit buku-buku rujukan yang
boleh dicadangkan untuk kegunaan pelajar.


2.5 Sukatan Pelajaran
Tuliskan/lampirkan sukatan mata pelajaran yang akan diajar. Sukatan ini
ialah Sukatan Pelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran.

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

29
BAB 3

3.0 Rancangan Kerja

3.1 Rancangan Pengajaran (Tahunan/Semester)
Berpandukan Sukatan Pelajaran yang telah ditentukan, pelatih/pelajar
dikehendaki menyusun satu Rancangan Pengajaran selama tempoh minggu
Latihan Mengajar. Susunan tajuk tidak semestinya mengikut susunan di dalam
sukatan pelajaran tetapi terserah kepada kebijaksanaan pelatih/pelajar
mengaturkannya. (Rujuk Lampiran A).


3.2 Rancangan Kerja Mingguan
Berpandukan Rancangan Pengajaran, Sukatan Pelajaran dan penilaian yang
dibuat selepas pengajaran, pelatih/pelajar dikehendaki merancang pada
permulaan setiap minggu Rancangan Kerja Mingguan (Rujuk Lampiran B).


3.3 Persediaan Mengajar Harian
Rancangan ini mestilah disediakan sehari sebelum mengajar dan perlu
dituliskan mengikut format yang disediakan. Setiap mata pelajaran yang
akan diajar pada hari berkenaan mestilah dibuat rancangan pengajarannya.
Jika pelatih/pelajar merancang untuk mengadakan ujian pada waktu
berkenaan, ruangan ini perlu juga dituliskan. Sebagai panduan bagi menulis
persediaan pengajaran harian mengikut subjek-subjek tertentu, sila rujuk
Lampiran C, D, E, F, G dan H.

4.0 Rekod Penilaian

4.1 Soalan-Soalan Ujian
Tulis/tampalkan soalan-soalan ujian atau latihan yang diberikan kepada
pelajar.

4.2 Senarai nama pelajar, markah dan keputusan ujian/ peperiksaan
Markah-markah ujian pelajar mesti dicatatkan dalam senarai ini.


5.0 Catatan Lain

Bahagian atau ruangan ini akan digunakan oleh Pengetua/Dekan/ Penyelia/
Guru Pembimbing untuk komen-komen mengenai pekerjaan dan kebolehan
guru pelatih semasa Latihan Mengajar.


BAB 3

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

CONTOH

LAMPIRAN A

RANCANGAN KERJA PENGAJARAN

Tempoh pengajaran mulai ....……………………….…..… hingga ....................................………

Mata
pelajaran:
..................................................................................……………............

Jumlah waktu pengajaran seminggu: .............................................................................

Tingkatan: ................................................. Bilangan murid: ...................................…….

Minggu

Pengajaran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*Catatan:

Topik/Unit

Catatan

Rancangan Kerja Pengajaran disediakan sebelum bermulanya pengajaran
bagi setiap Rancangan Latihan Mengajar. Rancangan Kerja ini berdasarkan
kepada Rancangan Kerja Pengajaran semester/penggal/tahunan yang
disediakan oleh panitia mata pelajaran berkenaan di sekolah.

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

BAB 3

CONTOH

LAMPIRAN B

RANCANGAN KERJA MINGGUAN

Minggu pengajaran mulai ................................ hingga .....................................

Hari/Waktu
Pengajaran

Isnin
8:20 -
9:00

Mata Pelajaran
& Tingkatan

Isi
Pelajaran

Topik

Catatan

Selasa
12:30 -
1:10

Rabu
9:00 -
9:50

Khamis
12:30 -
1:10

Jumaat
8:20 -
9:00

*Catatan:

Rancangan Kerja Mingguan disediakan sebelum bermulanya setiap
minggu pengajaran.

32

BAB 3

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

CONTOH

LAMPIRAN C

RANCANGAN KERJA HARIAN

Mata Pelajaran:

Tarikh:

Bil. Pelajar:

Tingkatan:

Masa:

H.P. Umur Pelajar:

Tajuk:

Objektif Am:

Objektif Khas:

Penerapan Nilai:

Pengetahuan
Sedia Ada:

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Alat Bantu:

Rujukan Guru:

Rujukan Pelajar:

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

33
BAB 3

Sambungan Lampiran C...

Bahagian perkembangan boleh mengikut salah satu model yang diberi di bawah:

Model A

Isi Pelajaran
Penyampaian
(Permulaan)

(Perkembangan)
• Langkah 1:
• Langkah 2:
• Langkah 3:
(Penutup)
Penilaian Pelajar:
Penilaian Kendiri:
Ulasan Penyelia:

Model B
Isi Pelajaran
(1)

(2)
dll.

Penilaian Kendiri:

Ulasan Penyelia:

Model C
Isi Pelajaran (1)

Gerak kerja Guru

Gerak kerja
Pelajar

Keterangan Lanjut
(a)
(b)
(c)
dll.

Alatan/
Catatan

Penilaian Kendiri:

Ulasan Penyelia:

*Catatan:

Persediaan Mengajar mesti disediakan sebelum bermulanya pengajaran

setiap waktu pengajaran.

34

BAB 3

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

CONTOH

LAMPIRAN D

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MELAYU

I.

MAKLUMAT AM

1.

Latar

Mata Pelajaran
Masa

2.

Tajuk Pelajaran

3.

Objektif Am

4.

Objektif Khusus

: Bahasa Malaysia
Tingkatan
: 4 Merah
: 10.:20 - 11:40 (80 minit) Bilangan Pelajar : 35 orang

: Bacaan & Pemahaman: Penjagaan Alam Sekitar

: Memahami petikan yang dibaca.

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
1. Menyenaraikan lima punca pencemaran alam sekitar;
2. Menyatakan secara lisan tiga kaedah pemulihan
alam sekitar;
3. Mencatat lima isi penting daripada petikan; dan
4. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan petikan
yang dibaca.

5.

Kemahiran Fokus :
2.1
: Membaca dan memahami pelbagai bahan prosa untuk mengenal
pasti dan menyusun maklumat tertentu seperti fakta, idea, isu-isu
penting dan syor-syor yang dikemukakan.

6.

Kemahiran Sampingan :
1.2
: Berbincang dan menentukan maklumat yang tersurat dan tersirat
dan juga isu-isu semasa.
3.6
: Melakar dalam bentuk grafik dan membuat catatan daripada bahan
yang didengar dan dibaca.

7.

Penyerapan:
Ilmu
:
Tatabahasa :
Aspek Bahasa :
Nilai
:

8.

Pengetahuan Latar:

9.

Sumber Pengajaran : 1. Petikan esei (Dewan Masyarakat, Mei 1995)
& Pembelajaran
2. Keratan akhbar (Utusan Malaysia, 25 Disember 1995)
3. Buku Teks (Ayat majmuk, m.s. 21)

Geografi, Sains, Ekonomi
4.2.5(ii): Ayat Majmuk
Laras bahasa
Bekerjasama, ikhlas

Pelajar mengetahui masalah pencemaran alam sekitar.

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

35
BAB 3

Sambungan Lampiran D...

II. PELAKSANAAN PENGAJARAN

Langkah
/Masa

Induksi
Set
(5 minit)

Kemahiran
/Penyerapan

Pengenalan
/ Rangsangan awal

1.

Isu semasa:
Pencemaran
Alam Sekitar

Langkah I
(10 minit)

1.

Penyediaan
pelajar.

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1. Guru mengemukakan
soalan-soalan berkaitan
dengan isu semasa
alam sekitar.
2. Guru dan pelajar
berbincang tentang isu
tersebut.
3. Guru mengaitkan isu
dengan tajuk pelajaran
hari ini.

1. Guru
memperdengarkan
lagu ‘Hijau’
2. Dengan bantuan
gambar dan keratan
akhbar guru dan
pelajar berbincang
tentang pencemaran
alam sekitar.
3. Guru memusatkan
perhatian pelajar
kepada istilah,
konsep, rumusan.

1. Guru meminta pelajar
menumpukan
perhatian kepada teks
dengan memberikan
panduan membaca
2. Guru mengedarkan
petikan bahan.

Strategi/Sumber

Perbualan tidak
formal/poster

Perbincangan/lagu,
gambar, keratan
akhbar.

Langkah II
(5 minit)

Mendengar
1. Panduan bacaan
(a) Jenis
pencemaran
(b) Punca
pencemaran
(c) Cadangan
penjelasan isu.
(d) Pihak yang
bertanggung-
jawab
mengurangkan
melakukan
pencemaran.

Panduan bacaan
/petikan

36

BAB 3

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

Sambungan Lampiran D...

Langkah
/Masa

Langkah
III
(60 minit)

Kemahiran
/Penyerapan

1.
2.

Bacaan senyap.
Pencemaran alam
sekitar dan
pemeliharaannya.

Strategi/Sumber

‘Skimming’,
‘Scanning’,
mendalam/
peta minda

Langkah
IV
(15 minit)

1.

Perbincangan Isi

Perbincangan
kumpulan,
perbincangan
kelas, soal jawab

Langkah
V
(15 minit)

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1. Pelajar membaca
petikan untuk mendengar
isi dan mencatat.
2. Pelajar memproses dan
merumus isi daripada
bahan yang dibaca.

1. Pelajar berbincang
tentang isi petikan
berdasarkan panduan
bacaan mengikut
kumpulan.
2. Guru mengendalikan
perbincangan tentang
isi petikan.

1. Guru mengedarkan
kad arahan yang
mengandungi tugasan
mengikut kumpulan.

Kumpulan 1 & 2
Tanggungjawab pengusaha
kawasan peranginan.

Kumpulan 3 & 4
Tanggungjawab Jabatan
Kerajaan terhadap projek
kawasan peranginan.

2. Pelajar menyelesaikan
masalah yang diberi
mengikut kumpulan.

1. Wakil-wakil kumpulan
membentangkan
cadangan penyelesaian
masalah.
2. Pelajar yang lain bersoal
jawab tentang laporan.
3. Guru membimbing
pelajar membuat ulasan
tentang laporan.

1.

Aktiviti Susulan
(Perbincangan)

Penyelesaian
masalah

Langkah
VI
(15 minit)

1. Pembentangan Hasil.
2. Ayat majmuk.

Laporan,
soal jawab

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

37
BAB 3

Sambungan Lampiran D...

Langkah
/Masa

Penutup
(5 minit)

Kemahiran
/Penyerapan

Rumusan

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1. Guru membantu pelajar
membuat rumusan
tentang pelajaran.
2. Guru mencadangkan
aktiviti susulan
(bacaan luas).

Strategi/Sumber

Mencatat,bacaan
luas

Penilaian Kendiri:

Ulasan Penyelia:

38

BAB 3

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

CONTOH

LAMPIRAN E

FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN
GEOGRAFI DAN SEJARAH

Tarikh

Tingkatan

Masa

Bil. Murid

H.P. Murid

Mata pelajaran

Tajuk Umum

Tajuk Pelajaran

Objektif Am

♦ Objektif Khas

:

:

:

(40 minit)

:

:

:

:

:

:

: Pada akhir pelajaran, pelajar-pelajar dapat:
(1)

(2)

(3)

(4)

♦ Penerapan Nilai: (1)

(2)

♦ Konsep Utama : (1)

(2)

(3)

♦ Pengetahuan Sedia Ada:

♦ Alat Bantu Mengajar:

(1) Peta

(2) Carta

menunjukkan

menunjukkan

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

39
BAB 3

Sambungan Lampiran E...

♦ Rujukan Guru:

(1) (Penulis) (Tahun Penerbitan) (Tajuk) (Penerbit)

(2)

♦ Langkah-langkah Perkembangan:

Langkah

Induksi
Set
(......minit)

Langkah I
(..... minit)

Isi
Pelajaran

Aktiviti Guru

Guru mengemukakan

Catatan

Tujuan ialah
...................
...................

Langkah

Dengan menggunakan
...............................
guru menerangkan
................................

Guru mengadakan
situasi yang dipanggil
...............................
Cara:
...............................
...............................

Aktiviti Pelajar

Menyatakan
.........................

Pelajar
memerhati
.............menyoal
...............

Pelajar-pelajar
mengambil
bahagian..........
menyoal...........
beri pendapat
…........alternatif
............….

Penutup
(3 minit)

Rumusan
Penerapan
nilai
Latihan
susulan

Dilaksanakan
secara
....................
perbincangan
berkumpulan
untuk
penyelesaian
masalah.

Tugasan perlu
diserahkan
pada hari
....................

Guru merumuskan
definisi semua konsep
baru.

Nilai:
Guru meminta pelajar-
pelajar menyediakan
................ memberi
panduan kerja susulan.

Pelajar-pelajar
mendengar
rumusan guru
.......…menyoal
......menjelaskan.

Pelajar-pelajar
mencatat
tugasan yang
diberi ..........
menyoal.............

40

BAB 3

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

Sambungan Lampiran E...Penilaian kendiri:Objektif (1) dan (2) dicapai.Objektif (3) tidak dicapai keranaDisiplin kelasInteraksi/kerjasama/penyertaan pelajar-pelajar adalah sederhana/tiada keranaApa yang perlu saya cuba ialahUlasan Penyelia:

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

41
BAB 3

CONTOH

LAMPIRAN F

Mata pelajaran :

Tarikh

Tingkatan

Masa

Eksperimen

Tajuk

Objektif Am

Objektif Khas :
(psikomotor,
kognitif dan
nilai)

Isi Pelajaran

FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR
MATA PELAJARAN SAINS

Sains

:

14 Januari 2002

:

1B

:

10:45 pagi – 12:15 tengah hari

:

19

:

Menentukan Isipadu Pepejal

:

Pelajar dapat memahami cara mengukur isi padu pepejal yang tidak
sekata dengan kaedah sesaran air.

Diakhir pelajaran pelajar dapat:
(i)
Menyebut masalah mengukur isipadu pepejal .
(ii)
Mencadang hipotesis: isipadu pepejal = isipadu air yang
digantinya.
(iii)
Merancang uji kaji mengukur isipadu pepejal yang
menggantikan air menggunakan selinder bersenggat.
(iv)
Menjalankan eksperimen: ikat batu, rendam dalam air, baca
skala yang betul, melukis rajah carta aliran eksperimen.
(v)
Menganalisis keputusan dan membuat rumusan
(a)
Isipadu pepejal = isipadu air yang digantinya
(b)
menyedari sifat bahan-bahan yang beranika ragam
bukan ciptaan saintis (nilai murni); kagum dengan
Pencipta. Timbul rasa syukur dan perlu amal sifat
yang baik.

:

(i)
(ii)

Kaedah sesaran
Isipadu cecair yang disesarkan adalah sama dengan isipadu
pepejal yang dimasukkan.

Bahan Bantuan Mengajar : -

Rujukan Guru :
Lumpur
:
Rujukan Murid :
Lumpur
:

A. Rahman dan rakan-rakan (1989), Sains KBSM Tingkatan 1, Kuala
DPI. (Panduan Guru), m.s. ——
A. Rahman dan rakan-rakan (1989), Sains KBSM Tingkatan 1, Kuala
DPI. (Panduan Guru), m.s. ——

42

BAB 3

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

Sambungan Lampiran F...

Langkah-langkah perkembangan.

Peringkat Inkuiri

Penyataan Masalah
Catatan: Guru perlu
terokai kefahaman
pelajar (melalui soal-
jawab) sehingga
mereka ingat dasar
Archimedes)

Menjana Hipotesis

Aktiviti Guru (soalan)

Apakah kita dapat
mengukur isi padu
pepejal tidak sekata
(seperti ketul
batu granit)?

Aktiviti Pelajar (jawapan)

Pelajar 1 : Ukur panjang dan lebar
(P1)
(salah)
Pelajar 2 : Guna dasar Archimedes
(P2)
(betul)

Apakah yang akan
berlaku sekiranya:
(a) seketul batu granit
(b) gabus
dimasuk ke dalam
selinder bersenggat
berisi air sebanyak
20cm3?

1.

Bagaimana kamu
memasang radas
untuk menyukat
isi padu :
(a) batu granit
(b) gabus getah?
Lukiskan gambar
rajah menunjukkan
eksperimen
yang dijalankan
(carta aliran).

2.

P1: (a) Paras air
29cm3.
(b) Paras air
23cm3.
P2: (a) Paras air
15cm3.
(b) Paras air

P1: (a) Isikan 20cm3 air ke dalam
selinder (isi padu awal).
- ikat batu dengan
benang
- masukkan batu ke
dalam selinder
dan baca paras air
(isi padu akhir)
\isi padu batu = isi padu
akhir air –
isi padu awal air
(b) Ulang uji kaji di atas
dengan ikat batu dan
gabus dan ambil
bacaan.

akan naik ke

akan naik ke

akan turun ke

turun 19cm3.

Merancang
Eksperimen
(radas dan bahan:
selinder bersenggat
50sm3, benang, air,
batu granit dan
gabus)

87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321

sebelum
batu
dimasukkan

87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321
87654321

selepas
batu
dimasukkan

Panduan Mengisi Buku Persediaan Mengajar

43
BAB 3

Sambungan Lampiran F...

Peringkat Inkuiri

Mengumpul data
dan analisis
keputusan

Aktiviti Guru (soalan)

Ujikaji 1:
Berapa bacaan awal
Berapa bacaan akhir
Ujikaji 2:

Aktiviti Pelajar (jawapan)

P1: 29cm3.

P2:

Rumusan

(a) Adakah hipotesis
anda terbukti?
(b) Apakah prinsip
untuk mengukur
isi padu pepejal
tidak sekata?
(c) Apakah kegunaan
bahan yang
bermacam sifat itu?
(d) Adakah saintis yang
mencipta bahan
yang berbeza
sifatnya?

P1: ...........

P2: ...........

P3: ...........

No comments: