Friday, August 8, 2008

contoh RP

Rancangan Perniagaan (RP)

1.Satu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan.

2.Merupakan pelan induk perniagaan yang menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yanbg akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagan, ramalan dan jangkaan serta cara-cara pelaksanaan strategi perniagaan

Kegunaan (RP)

Membolehkan usahawan melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.
Menjadi garis panduan untuk pengurusan perniagaan.
Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdayamaju atau sebaliknya.
Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan.
Mengagihkan sumber-sumber yang terhad dengan lebik baik.
Pengumpulan Maklumat Penyediaan (RP)

Rekod dan data dalaman sesebuah perniagaan
Statistik
Data ekonomi
Data perdagangan
Penyelidikan pasaran
Kandungan (RP)

1. Jadual Kandungan
2. Ringkasan eksekutif RP/sinopsis RP
3. Pengenalan
4. Tujuan Penyediaan RP
5. Latar belakang perniagaan/syarikat
6. Latar belakang pemilik
7. Rancangan organisasi/pengurusan
8. Rancangan pemasaran
9. Rancangan pengeluaran/operasi
10. Rancangan kewangan
11. Jadual pelaksanaan projek
12. Rumusan

Penyediaan (RP)

1. Pengenalan

Nama Syarikat
Jenis Perniagaan yang diceburi
barangan/perkhidmatan yang ditawarkan
lokasi premis
tarikh perniagaan dimulakan
latar belakang industri dan tren pasaran
Senario masa hadapan
2. Tujuan Penyediaan RP

Nyatakan sama ada:

memohon pembiayaan kewangan dari pihak-pihak tertentu
merancang pelaksanaan projek baru
untuk dijadikan garis panduan dalam menguruskan perniagaan
atau lain-lain tujuan
3. Latar Belakang Perniagaan/Syarikat

Nama perniagaan
Alamat, No. Telefon
Bentuk perniagaan
Kegiatan utama
Tarikh mula/hendak memulakan perniagaan
No. Pendaftaran Perniagaan
Modal permulaan, modal dibenar
Nama dan alamat pemegang saham
Nama bank (jika ada)
No. Akaun Perniagaan(jika ada)
4. Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi/Pemegang Saham

Nama, alamat, no. telefon
Kelulusan akademik
Pengalaman/kemahiran
5. Rancangan Organisasi/Pengurusan

Matlamat dan strategi syarikat
Struktur/carta syarikat
Senarai kakitangan pengurusan
Senarai perjawatan
· tanggungjawab setiap jawatan

· imbuhan/gaji bagi setiap jawatan

6. Rancangan Pemasaran

Analisis Pasaran
· untuk membuat ramalan jualan yang baik, maka perlu buat analisis keatas pelanggan, pasaran dan barangan/ perkhidmatan.

· mengkaji arah aliran pasaran dalam industri bagi perniagaan yang dijalankan.

· mengukur saiz pasaran iaitu jumlah potensi pasaran dalam sesuatu kawasan dalam jangkamasa tertentu (eg. setahun).

Barangan/Perkhidmatan - ciri-ciri serta kelebihan yang dimilikinya serta faedah-faedahnya.
· Mengenalpasti pelanggan/pengguna barangan atau perkhidmatan tersebut.

· Persaingan bagi barangan/perkhidmatan tersebut.

Ramalan Jualan
· syer pasaran bagi barangan/perkhidmatan.

Strategi Pemasaran
· Strategi pemasaran secara keseluruhan

· bagaimana syarikat akan menghadapi persaingan

· kelebihan perniagaan jika dibandingkan dengan pesaing dari segi, kualiti, harga, lokasi, imej dan sebagainya

Strategi barangan
· faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan

Strategi harga
· penentuan harga

· tawaran harga dan sebagainya.

Strategi Pengedaran
· cara pengedaran dibuat

· kos-kos yang terlibat

· rancangan jangka pendek dan jangka panjang jualan tersebut

Strategi promosi
· teknik-teknik promosi yang akan dijalankan

· Belanjawan pemasaran

7. Rancangan Pengeluaran/Operasi

Barangan/perkhidmatan yang dikeluarkan termasuk kuantitinya.
Proses pengeluaran (jika bidang pembuatan)
Keupayaan pengeluaran
Rancangan pengeluaran
· jumlah pengeluaran

· keupayaan maksimum

· penyimpanan stok

Senarai bahan mentah (jika ada)
Senarai buruh/pekerja terlibat dalam pengeluaran/perkhidmatan
Pengendalian mesin/peralatan
8. Rancangan Kewangan

Bahagian ini bertujuan untuk mempastikan sejauh mana kebenaran andaian-andaian yang dibuat berkaitan dengan pasaran, jualan dan kos-kos yang terlibat. Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ia boleh digunakan untuk penilaian dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan belanjawan.

Bahagian ini merangkumi :

Kos pelaksanaan projek
Sumber pembiayaan
· modal sendiri

· pinjaman bank

· sewa beli

· lain-lain

Proforma aliran tunai - bulanan dan tahunan (3 - 5 tahun)
Proforma Penyata Pendapatan - tahunan (3 - 5 tahun)
Analisis Titik Pulang Modal
9. Jadual Pelaksanaan Projek
Untuk menunjukkan peringkat-peringkat pelaksanaan sesuatu projek.

10. Rumusan/Justifikasi
Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang dayamaju projek/perniagaan tersebut.

Nota:
Sumber rujukan
- ‘Asas Keusahawanan’ oleh Pusat Pembangunan Usahawanan Malaysia (MEDC) /> - ‘Outline for a Business Plan’ - Arthur Young.

HENDAK SERIBU DAYA MAHU SEJUTA CARA

No comments: