Wednesday, March 28, 2012

KEHENDAK PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 PTK PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT JPA.

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 (PTK2) BAGI PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S27 1. Matlamat Sukatan 1.1 Berupaya memahami prinsip-prinsip berkaitan pengetahuan kerja sosial, pengurusan sumber dan arahan pentadbiran; 1.2 Mempunyai kecekapan mengaplikasikan prinsip-prinsip dan peraturanperaturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan bidang tugas jawatannya; 1.3 Mampu mengemukakan cadangan-cadangan pembaikan dan membuat keputusan dengan baik. 2. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai satu syarat anjakan gaji dan pertimbangan untuk kenaikan pangkat. 3. Pegawai yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini 3.1 Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S27 yang berada di tanggagaji P2 atau P3; dan 3.2 Diperakukan oleh Ketua Jabatan. 4. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. Bahagian I 4.1 Kompetensi Umum 4.1.1 Keutuhan Peribadi Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti Perkhidmatan sosial seperti: Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27TK2 2 􀂤 Piagam Pelanggan Jabatan 􀂤 Kod Etika Pekerja Jabatan Kebajikan Masyarakat 􀂤 Prinsip Kerja Sosial 􀂤 Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam 4.1.2 Dasar-dasar Negara 􀂤 Dasar Kebajikan Masyarakat Negara 􀂤 Dasar Sosial Negara 􀂤 Dasar Warga Tua 􀂤 Dasar Bersih, Cekap dan Amanah 􀂤 Dasar Pembangunan Negara 4.1.3 Kualiti Perkhidmatan Pentadbiran Am 􀂤 Perkhidmatan Kaunter 􀂤 Kualiti layanan telefon 􀂤 Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja 􀂤 Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) 􀂤 Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) 􀂤 MS ISO 9000 4.1.4 Kemahiran Kerja Sosial 􀂤 Penyiasatan 􀂤 Merakam Kes/Merekod Kes 􀂤 Laporan Kes 􀂤 Diagnosa 􀂤 Rancangan Pemulihan 􀂤 Kajian Semula 4.1.5 Konsep Kerja Sosial 􀂤 Kerja kes 􀂤 Kerja kumpulan 􀂤 Persidangan kes 􀂤 Organisasi komuniti 􀂤 Perancangan sosial 􀂤 Penyelidikan sosial 􀂤 Tindakan sosial Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27TK2 ______________________________________________________________________________________ 3 BAHAGIAN II 4.2 Kompetensi Khusus 4.2.1 Pengendalian Program Pembangunan Komuniti 􀂤 Pemulihan Dalam Komuniti 􀂤 Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak 􀂤 Jawatankuasa Kebajikan Kanak-Kanak 􀂤 Briged Kebajikan Perdana 􀂤 Pembangunan Sosial 􀂤 Pembangunan NGO/Bengkel Terlindung 􀂤 Lembaga Pelawat Institusi 􀂤 Geran Pelancaran [contoh: Geran Pelancaran, Bantuan Pertubuhan Sukarela Kebajikan] 4.2.2 Pengendalian Perkhidmatan Kanak-kanak dan Keluarga 􀂤 Perkhidmatan yang disediakan 􀂤 Perkembangan kanak-kanak 􀂤 Konvensyen Hak Kanak-kanak 􀂤 Institusi kanak-kanak 􀂤 Institusi akhlak 􀂤 Akta berkaitan [contoh: akta Kanak-kanak 2001, Akta TASKA 1984, Akta Pusat Jagaan 1993, Akta Pengangkatan 1952, Akta Pendaftaran pengangkatan 1952]. 􀂤 Kaedah dan Peraturan berkaitan 􀂤 Skim bantuan berkaitan [contoh: Bantuan Sekolah, Bantuan Kanak-Kanak, Bantuan Anak Pelihara, Bantuan Cermin Mata, Bantuan Am Negeri]. 4.2.3 Pengendalian Perkhidmatan Orang Kurang Upaya 􀂤 Perkhidmatan OKU 􀂤 Biwako Millennium Frame of Action 2003 – 2012 􀂤 Isu-isu kecacatan 􀂤 Institusi OKU 􀂤 Skim bantuan berkaitan [contoh: Elaun Pekerja Cacat, Bantuan Alat Otopedik/Alat tiruan, Bantuan Cermin Mata, Geran Pelancaran, Bantuan Am Negeri] 4.2.4 Pengendalian Perkhidmatan Warga Tua dan Orang Papa 􀂤 Dasar Warga Tua Negara 􀂤 Perkhidmatan yang disediakan 􀂤 Konsep dan teori penuaan 􀂤 Keperluan dan penjagaan warga tua 􀂤 Pemulihan orang papa Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27TK2 ______________________________________________________________________________________ 4 􀂤 Akta, Kaedah dan Peraturan berkaitan [contoh: Akta Orang Papa 1977] 􀂤 Institusi warga tua 􀂤 Institusi Pemulihan Pengemis 􀂤 Skim bantuan berkaitan [contoh: Bantuan Orang Tua, Bantuan Cermin Mata, Geran Pelancaran, Bantuan Am Negeri]. 4.2.5 Pengendalian Perkhidmatan Pemulihan Dadah 􀂤 Perkhidmatan yang disediakan 􀂤 Pusat Pemulihan Serenti 􀂤 Akta, Kaedah dan Peraturan berkaitan [contoh: Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983, Akta Dadah Berbahaya 1952]. 􀂤 Program pencegahan - Pencegahan awalan - Pencegahan umum 􀂤 Modaliti pemulihan 􀂤 Pengawasan - Dalam komuniti - Selepas pembebasan Soalan : Bahagian I – 40 soalan Bentuk Peperiksaan: Aneka Pilihan Bahagian II – 40 soalan Bentuk Peperiksaan : Aneka Pilihan 6. Masa : Bahagian I - 1 jam Bahagian II - 1 jam 7. Tahap Kesukaran: Kefahaman dan Aplikasi 8. Rujukan: Calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan 9. Pengecualian: Calon-calon yang telah lulus mana-mana Bahagian adalah dikecualikan dari mengambil Bahagian tersebut. 10. Keputusan: Lulus/Kandas Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27TK2 ______________________________________________________________________________________ 11. Pemeriksa Dilantik : Pengerusi Panel Penilai Oleh Tahap Kecekapan (PTK) Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia 12. Bahasa (Soalan : Bahasa Malaysia & Jawapan) 13. Permohonan : Urusetia Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Dikemukakan Kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia 14. Pusat Peperiksaan : Urusetia Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Ditetapkan Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia 15. Kekerapan Peperiksaan : Sekali setahun 16. Tarikh Akhir Mengemukakan: 1 ½ bulan sebelum tarikh Permohonan peperiksaan Bahan Rujukan 1. Buku Panduan Pelanggan 1.1 Pengurusan Kes Penderaan Kanak-Kanak 1.2 Proses Permohonan Anak Angkat/Anak Peliharaan 1.3 Prosedur Penubuhan Taman Asukan Kanak-Kanak (TASKA) 1.4 Prosedur Pendaftaran Pusat Jagaan 1.5 Prosedur Kemasukan ke Rumah Seri Kenangan (Rumah Orang-orang Tua) 1.6 Prosedur Pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU) 1.7 Prosedur Permohonan Bantuan Alat Tiruan (Alat Sokongan) 1.8 Prosedur Kemasukan ke Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Orang Kurang Upaya (OKU) Bangi 1.9 Prosedur ke Taman Sinar Harapan (Pusat Pemulihan OKU Akal) 1.10 Prosedur Kemasukan ke Pusat Pemulihan dalam Komuniti (PDK) 1.11 Pengurusan Kes Keganasan Rumahtangga 1.12 Prosedur Permohonan Kutipan Derma 1.13 Prosedur Permohonan Bantuan Kewangan 1.14 Undang-undang Jabatan Kebajikan Masyarakat Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27TK2 ______________________________________________________________________________________ 6 2. Akta-akta Berkaitan 2.1 Akta Kanak-Kanak 2001 2.2 Akta Pengangkatan 1952 2.3 Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 2.4 Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 2.5 Akta Pusat Jagaan 1993 2.6 Akta Orang Papa 1977 2.7 Akta Keganasan Rumahtangga 1994 2.8 Akta Dadah Berbahaya 1952 2.9 Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 3. Peraturan dan Kaedah Berkaitan 3.1 Peraturn-peraturan Perlindungan Kanak-kanak (Tempat Selamat) 1992 3.2 Peraturan-peraturan Pusat Jagaan 1994 3.3 Old Persons Homes (Management) Rules 1959 3.4 Kaedah-kaedah (Rumah Kebajikan) Orang-orang Papa 1981 [PU(A)376] 3.5 Peraturan-peraturan Asrama Akhlak 1982 3.6 Arahan-arahan Pusat Pemulihan bagi Orang-orang Cacat Anggota Cheras, Selangor 1969 (No. 5308) 3.7 Arahan-arahan Pusat Pemulihan Orang-orang Cacat Anggota Cheras, Selangor (Lembaga Pelawat) 1969 (No. 5309) 3.8 Kaedah-kaedah Bagi Pusat-pusat Pemulihan Cacat Akal 1977 [PUM(A)47] 3.9 Kaedah-kaedah Wokshop Terlindung 1979 3.10 Peraturan Tetap Operasi Pengurusan dan Bantuan Bencana 4. Dasar-dasar/Pelan Tindakan/Konvensyen Berkaitan 4.1 Dasar Kebajikan Masyarakat Negara 4.2 Dasar Warga Tua Negara 4.3 Dasar Sosial Negara 4.4 Pelan Tindakan Dasar Warga Tua Negara 4.5 Pelan Tindakan Kanak-kanak Negara 4.6 Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak 4.7 Dekad Orang Kurang Upaya Asia Pasifik 1993 – 2002 4.8 Biwako Millennium Framework of Action 2003 – 2012 5. Buku-buku Terbitan JKMM Yang Lain 5.1 Laporan Tahunan 5.2 Jurnak Kebajikan 5.3 Berita Kebajikan 5.4 Piagam Pelanggan JKMM 5.5 Kod Etika Pekerja JKMM Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27TK2 ______________________________________________________________________________________ 7 5.6 Panduan Amalan Terbaik dan Aktiviti Membenteras Gejala Sosial Juvana 5.7 Panduan Perkhidmatan Orang Kurang Upaya 5.8 Risalah-risalah 6. Kod Etika dan Prinsip Kerja Sosial 7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam – PKPA Bil. 1/91, PKPA Bil. 4/91, PKPA Bil. 7/91, PKPA Bil. 8/91, PKPA Bil. 10/91, PKPA Bil. 1/92 dan PKPA Bil. 4/92 8. Kaunseling Organisasi: Satu Pengenalan, Jabatan Perkhidmatan Awam, 1998. 9. Tonggak Dua Belas: Penerapan Nilai, Norma dan Etika Perkhidmatan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) 1992. 10. MS ISO 9000. 11. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya. 12. Buku/majalah/jurnal yang berkaitan dengan teknologi maklumat. 13. Lain-lain penerbitan/majalah/buku yang berkaitan. CUMA YANG DI ATAS ITU ADALAH LANTIKAN DARIPADA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM SEDANGKAN KAMI PENYELIA DAN PETUGAS PDK ........??? HAHAHAH LAWAKNYA ...MASA DEPAN PUN GELAP .....