Tuesday, May 5, 2009

borang maklumbalas

BORANG SOALSELIDIK KEPUASAN PELANGGAN - PELAWAT

Jantina: Lelaki/Perempuan

Berikut adalah kenyataan berhubung dengan kemudahan di PDK KG PINANG. Sila nyatakan tahap kepuasan anda terhadap kemudahan yang disediakan dengan membulatkan nombor berkenaan berpandukan kepada skala berikut:

1 = Sangat Tidak Memuaskan (STM)
2 = Tidak Memuaskan (TM)
3 = Sederhana (S)
4 = Memuaskan (M)
5 = Sangat Memuaskan (SM)

Bil. Kenyataan STM TM S M SM
1. Direktori bangunan 1 2 3 4 5
2. Layanan di kaunter perkhidmatan 1 2 3 4 5
3. Kemudahan mendapatkan maklumat 1 2 3 4 5
4. Ketepatan maklumat yang diberi 1 2 3 4 5
5. Keselesaan di ruang menunggu 1 2 3 4 5
6. Kelengkapan dalam tandas (sabun & pengering tangan) 1 2 3 4 5
7. Kebersihan tandas 1 2 3 4 5
8. Kekemasan persekitaran PDK Kg Pinang 1 2 3 4 5
9. Lain-lain (sila nyatakan)
____________________________________________________ 1 2 3 4 5
“TERIMA KASIH”

No comments: